ಭಾನುವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 27, 2015

Digital India


ಅಡಿಕೆ ಕೊಯ್ಲಿಗೆ AnDroid ಆಪ್ !


ಆಲ್ಕೊಹಾಲು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಮಾರಾಟ !!